Социални услуги
Електронни услуги
Добре дошли

Добре дошли на електронната платформа за социални услуги на община Долни Чифлик.

Основна цел на платформата е подобряване достъпа до предоставяните от община Долни Чифлик социални услуги. Общината се стреми да предостави висококачествено обслужване за своите граждани и предостави ефективен достъп до информация.

Създадената електронна платформа е иновативен модел за предоставяне на информация за социални услуги, както и за заявяване им по електронен път.

Новини
Община Долни чифлик стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги
21.01.2021
ОбявлениеЗаявление

Приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
04.01.2021
На 31.12.2020 г. приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по...

Проведена международна конференция „Интегрираните социални услуги-за всеки според потребностите”
18.12.2020
 На 16 декември 2020 г. в гр. Долни чифлик се проведе международна конференция „Интегрираните социални...

За проекта

Наименование на проекта: „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Бенефициент: Община Долни чифлик

Партньор: Община Осило, Италия

Обща стойност на проекта: 198 660,00 лв.

Място на изпълнение: Проектът ще се реализира в Република България, община Долни чифлик

Период за изпълнение: 03.07.2019 г. – 31.12.2020 г.

Цел на проекта: Изграждане на административен капацитет на служителите в община Долни чифлик чрез въвеждане на социални иновации, изучаване на добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд.

Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служители в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.

Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.

Целевата група по проекта: Служителите в структурите на общинска администрация Долни чифлик предоставящи социални и здравни услуги.

Дейности по проекта:

 1. Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
 2. Адаптиране и валидиране на социални иновации;
 3. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновационните елементи;
 4. Дейности по разпространение на постигнатите резултати;
 5. Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги.

Очаквани резултати:

 1. Повишен капацитета на минимум 70 служителя на общинска администрация Долни чифлик в областта на социалните иновации;
 2. 10 лица включени в транснационален обмен на практики;
 3. Проучени минимум 6 практики за внедряване на социални иновации;
 4. Създадена 1 иновативна практика;
 5. Създадени 2 работни места за 6 месеца;
 6. Разработена електронна платформа „Recover center for social life ”;
 7. Изготвена доклад-оценка на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията;
 8. Изготвена оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията;
 9. Изследвани практики за интегрирани социални услуги и обобщени резултати в Разработен и отпечатан Наръчник „Интегрираните социални услуги-за всеки според потребностите” ;
 10. Разширени мрежи за партньорства чрез присъединяване на нови организация, подобрен обмен на информация между организации от държави членки на ЕС.