Социални услуги
Електронни услуги
10.Социална услуга «Патронажна грижа

Социалната услуга включва предоставяне на интегрирани медицински грижи и социални услуги в дома, психологическа подкрепа и консултиране, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда. Включени са 52 лица от целевите групи: - възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване - хора с увреждания и техните семействата. Периодът на изпълнение на услугата е от 01.07.2019 – 01.01.2021г. и е в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.