Социални услуги
Електронни услуги
14.Общностен център

Социалната услуга се предоставя с  цел превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители - цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Капацитета на услугата е 100 лица и се предоставя в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“