Социални услуги
Електронни услуги
2.Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Социална услуга от резидентен тип, в която хората водят независим живот, подпомаган от специалисти. Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет 8 потребителя. Защитеното жилище е открито през 2007год. с цел извеждане на потребители от специализираните институции – ДВХУИ с. Горен чифлик и ДДУИ с.Рудник и постепенното им социализиране в обществото.