Социални услуги
Електронни услуги
5.Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Социалната услуга е комплекс от услуги,  предоставяни  в среда, близка до семейната.Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет  12+2 потребителя.