Социални услуги
Електронни услуги
3.Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства или деменция

Социална услуга от резидентен тип, в която хората водят независим живот, подпомаган от специалисти. Услугата е делегирана от държавата дейност с капацитет 15 жени с психични разстройства.