Социални услуги
Електронни услуги
15.Приемна грижа

Настаняването и отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира основното право на детето да расте и да се развива в семейна среда. Приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила може да има и следните цели: - да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие; - превенция на институционализацията на деца и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации; - подготовка на детето за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения; - подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване. Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за детето. Отглеждането в приемно семейство може да предостави добра грижа и посрещане на нуждите на детето само за определен период, но не и постоянна семейна среда, каквато е биологичното или осиновителското семейство.

Услугата приемна грижа сe предоставя на територията на община Долни чифлик от 2015 г.  по проект „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“, който се реализира в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, бюджетна линия BG51PO001-5.2.11 „Приеми ме“. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане, в партньорство с 81 общини, към които са сформирани 83 екипа по приемна грижа.Потребителите на услугата са 7.