Социални услуги
Електронни услуги
Новини

Ново работно време ЦУИГ
22.04.2020
 В изпълнение на решения на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидемични мерки в община Долни чифлик се уведомяват гражданите на общината за промененото работно време на Центъра за услуги и информация в гр. Долни чифлик, както следва: от 17.03.2020 г. до края на извънредното положение в страната Центърът ще обслужва клиенти от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Удължаване срока на въведените с Заповед № РД 745 от 13.03.2020 г. противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик до 12.04.2020 г.
01.04.2020
 На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита прибедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, както и със Заповед наМинистъра на здравеопазването № РД-01-124 от 13.03.2020 г. (изменена и допълнена съсзаповеди №№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., РД-01-139 от 19.03.2020 г., РД-01-144 от 22.03.2020г. и РД-01-154 от 26.03.2020 г.) и с решения на Кризисния щаб на община Долни чифлик от27.03.2020 г.1. Удължавам срока на въведените с моя Заповед №...

Стартиране на прием на документи за включване в механизма лична помощ
01.04.2020
О Б Я В Л Е Н И Е Община Долни чифлик стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ. Изисквания към ползвателите на лична помощ  и необходимите документи при подаване на заявления-декларации До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са: хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90...

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
01.04.2020
Във връзка с реализацията на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Долни чифлик обявява прием на заявления за ползване на услугата. По програмата ще се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в България. Потребители на услугата могат да бъдат лица:1. С от 80 до 89,99...

Във връзка прилагането на противоепидемичните мерки в община Долни чифлик
01.04.2020
Във връзка прилагането на противоепидемичните мерки в община Долни чифлик се уведомяват жителите на общината за следното:На възрастни хора над 65 години, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването; хора с увреждания, които живеят самотно и имат затруднения с придвижването и на самотно живеещи хора, които са поставени под карантина, ще се доставят лекарства и продукти от първа необходимост по тяхна заявка до всички кметове на кметства и кметските наместници за селата в общината, а за гр. Долни чифлик – до санитарния инспектор на следните телефони: Длъжностно лице № на телефон Обхват на територия Санитарен инспектор 0889960423 гр. Долни чифлик Кмет Гроздьово 0879319279 съответното село Кмет Ст. Оряхово 0879318376 съответното село Кмет Шкорпиловци 0882272540 съответното село Кмет Голица 0882272542 съответното село Кмет...

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3
01.04.2020
ОБЯВА за набиране на потребители и домашни санитари   Във връзка със стартирането на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", община Долни чифлик събира заявления от кандидат-потребители от следните целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;   - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в...