Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
04.01.2021

На 31.12.2020 г. приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Партньор по проекта: община Осило, Италия.

Период на изпълнение: 03.07.2019 г. - 31.12.2020 г.

Обща цел на проекта: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Долни чифлик в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служителите в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.

Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.

 

Дейности по проекта:

 • Повишаване на капацитета на заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценка на добри практики и иновативни практики;
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации;
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновационните елементи;
 • Дейности по разпространение на постигнатите резултати;
 • Изследване на опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги.

 

РЕЗУЛТАТИ

Повишаване на капацитета на заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни практики:

 • Семинар в Италия;
 • Международна пресконференция „Интегрираните социални услуги-за всеки според потребностите“;
 • Обучение с нов софтуер, за предоставяне на социални услуги.

 

Адаптиране и валидиране на социални иновации

 • Идентифицирани 6 иновативни практики;
 • Трансферирани 4 иновативни практики;
 • Създадена 1 социална иновация – „Център за възстановяване на социалния живот“;
 • Разработена електронна платформа „Recover center for social life“ достъпна на интернет адрес: http://dolni-chiflik-social.acstre.com и през сайта на община Долни чифлик – банер „Електронна платформа „Център за възстановяване на социалния живот“
 • Създадени 2 работни места.

 

Дейности за оценка на постигнатите резултати и от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи

 • Доклад-анализ относно предоставяните социални услуги;
 • Доклад с постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията;
 • Доклад-анализ и оценка на устойчивостта на иновацията с цел определяне потенциала на нейното въздействие. 

Дейности по разпространение на постигнати резултати

 • Разпространение на постигнатите резултати сред минимум 20 организации, общини, държавни институции и др.  

Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги

 • Разработен и отпечатан наръчник „Интегрираните социални услуги - за всеки според потребностите“;
 • Разширени мрежи за партньорства чрез присъединяване на нови организации, подобрен обмен на информация между организации от държави членки на ЕС.