Социални услуги
Електронни услуги
13.Социален асистент

Социалната услуга поощрява самостоятелността на потребителя, като го насърчава да участва във вземането на решения по всички въпроси, отнасящи се до начина му на живот. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни и позитивните характеристики в ценностната система  на потребителя.

Осигуряване на почасови услуги в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване. Предоставянето на услугата е от 01.04.2016 г. до 31.12.2017 г. по проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”. През 2018 г. и 2019 г. услугата продължава да се предоставя от общината, като финансирането е от държавния бюджет чрез Анегция за социално подпомагане.